Fatgs giuridics

Disposiziuns d'utilisaziun www.rhb.ch

Remartga
Legiai per plaschai attentivamain las suandantas disposiziuns avant che cuntinuar. Persunas che van sin www.rhb.ch (numnada en il sequent: pagina-web), sa decleran d'accord senza resalvas cun las suandantas disposiziuns:

En general
Tut las infurmaziuns e tut ils servetschs sin la pagina-web èn previs exclusivamain per il diever privat e per l'infurmaziun. La Viafier retica resalva il dretg da limitar ils temps da funcziunament da la pagina-web u d'interrumper quella per motivs tecnics senza avisar quai ordavant. Plinavant po ella midar cumplainamain u parzialmain, cumplettar u stizzar tut ils cuntegns da la pagina-web da tut temp. Ultra da quai resalva la Viafier retica SA il dretg da midar da tut temp questas disposiziuns d'utilisaziun. Mintga utilisader è persunalmain responsabel da consultar regularmain las disposiziuns d'utilisaziun per intervegnir eventualas midadas.

Copyright
Sch'i na vegn betg menziunà autramain, tutgan ils dretgs da protecziun (cunzunt dretgs d'autur e dretgs da marcas) per tut ils elements sin questa pagina-web exclusivamain e cumplettamain a la Viafier retica SA. Per l'utilisaziun resp. reproducziun cumpletta u parziala d'elements da la pagina-web per intents publics u commerzials dovri in consentiment preliminar en scrit da la Viafier retica SA. Plinavant sto quella vegnir inditgada sco autura.
Ni cun telechargiar ni cun copiar la pagina-web u part da quella na vegnan transferids dretgs areguard la software u elements sin la pagina-web.

Responsabladad restrenschida
La Viafier retica SA sa stenda da concepir tut ils cuntegns da questa pagina-web a moda cumpletta, actuala e senza sbagls. Ella na surpeglia dentant nagina garanzia per la cumplettadad, l'actualitad e la correctadad da tut ils cuntegns da quella (quai vala cunzunt per purschidas, tariffas, glistas da pretschs e sumegliant). Ella na po era betg excluder indicaziuns nunprecisas, omissiuns u sbagls tipografics.
La Viafier retica SA n'è betg responsabla per donns (inclusiv donns consecutivs) che sa dattan entras l'access ad elements da la pagina-web u cun utilisar las infurmaziuns cuntegnidas en quels. Exclus vegn medemamain la responsabladad per prestaziuns falladas da l'internet da tuttas sorts (disturbis, interrupziuns, virus, etc.). L'access a la pagina-web, l'utilisaziun da las infurmaziuns cuntegnidas en quella ed il diever da purschidas succeda sin agen ristg.

Protecziun da datas
La Viafier retica SA dat gronda paisa a la protecziun da datas. En princip decidan però ils visitaders ed ils utilisaders da la pagina-web tge infurmaziuns persunalas ch'els indicheschan a la Viafier retica SA. Per far ina registraziun u ina reservaziun dovra la Viafier retica SA indispensablamain las indicaziuns da tschertas infurmaziuns persunalas. Per prestaziuns effectuadas da terzas persunas transmetta la Viafier retica SA las datas retschavidas als servetschs correspundents. Quest dretg survegn ella automaticamain cun l'indicaziun da las datas persunalas. Ultra da quai vegnan las datas persunalas tractadas confidenzialmain. In'ulteriura eventuala elavuraziun u transmissiun a terzas persunas succeda perquai mo en furma anonimisada.

Nus vulessen era far attent che la Viafier retica SA vegn automaticamain en possess d'infurmaziuns entras la visita da la pagina-web e la lectura da las newsletter. Questas infurmaziuns lubeschan ad ella d'eruir il cumportament d'utilisaziun dals visitaders e dals utilisaders. Qua tras spera la Viafier retica SA da pudair optimar sia purschida. Questa pagina-web utilisescha Google Analytics. Il servetsch d'analisa-web da la Google Inc. («Google») dovra uschenumnads cookies - datotecas da text che vegnan memorisadas sin il computer e che pussibiliteschan d'analisar il diever da visitaders ed utilisaders da la pagina-web. Las infurmaziuns davart il diever da questa pagina (inclus Vossa adressa IP) che genereschan cookies vegnan per regla transmessas ad in server da Google en l'USA e memorisadas là. Entaifer ils stadis commembers da l'Uniun europeica u en auters stadis contrahents da la cunvegna davart il Spazi economic europeic scursanescha Google però l'adressa IP preliminarimain sch'ins activescha l'anonimisaziun IP sin questa pagina-web. Mo en cas excepziunals vegn l'adressa IP cumpletta transmessa ad in server da Google en l'USA e scursanida là. Per incumbensa dal gestiunari da questa pagina-web utilisescha Google questas infurmaziuns per evaluar l'utilisaziun da la pagina-web entras visitaders ed utilisaders, per scriver rapports davart las activitads da la pagina-web e per effectuar ulteriurs servetschs colliads a l'utilisaziun da la pagina-web e da l'internet per il gestiunari. Google na metta en nagin cas en relaziun l'adressa IP cun autras datas da Google. Ins po impedir che cookies vegnan installads cun endrizzar la software dal navigatur correspundentamain; nus rendain però attent ch'i n'è eventualmain betg pli pussaivel da nizzegiar cumplainamain tut las funcziuns da questa-pagina web. Ultra da quai pon ins impedir che las datas (incl. adressa IP) creadas dal cookie e basadas sin l'utilisaziun da la pagina-web vegnan registradas ed elavuradas tar Google cun chargiar ed installar dal plugin dal navigatur che stat a disposiziun sut la suandanta adressa:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de (tudestg).

La website utilisescha Analytics per publicitad sin il display, quai vul dir per remarketing, rapports davart impressiuns en la rait da Google Display, integraziun da DoubleClick Campaign Manager e Rapports da Google Analytics davart la prestaziun tenor criteris demografics ed interess. Vus pudais deactivar Google Analytics per  la publicitad sin il display ed adattar ils inserats en la rait da Google Display cun clamar si il parameter dals inserats.

La website utilisescha remarketing cun Google Analytics per la publicitad online. Noss inserats vegnan mess sin websites da terzs offerents (inclusivamain Google). Nus sco er terzs offerents (inclusivamain Google) utilisain cookies d'emprims offerents (p. ex. cookies da Google Analytics) e cookies da terzs offerents (p. ex. cookies da DoubleClick) communablamain per metter,  drizzar ed optimar inserats sin nossa website a basa da Vossas anteriuras visitas.
La website utilisescha rapports davart impressiuns en la rait da Google Display sco er l'integraziun da DoubleClick Campaign Manager. Nus sco er terzs offerents (inclusivamain Google) utilisain cookies d'emprims offerents (p. ex. cookies da Google Analytics) e cookies da terzs offerents (p. ex. cookies da DoubleClick) communablamain per evaluar en rapports il connex tranter nossas impressiuns d'inserats, ulteriuras utilisaziuns da servetschs d'inserats ed interacziuns cun questas impressiuns d'inserats e servetschs d'inserats cun las visitas sin nossa website.
La website utilisescha rapports da Google Analytics davart la prestaziun tenor criteris demografics ed interess. Nus utilisain las datas acquistadas tras ils inserats cun reguard als interess da Google e las datas dals visitaders da terzs offerents (p. ex. vegliadetgna, schlattaina ed interess) en Google Analytics per analisas da trend e marketing.

Colliaziuns ad autras paginas-web
Tschertas colliaziuns sin la pagina-web mainan ad autras paginas-web che na stattan betg pli en la sfera d'influenza da la Viafier retica SA. La Viafier retica excluda mintga responsabladad per il cuntegn, ils products ed ils servetschs u autras prestaziuns purschidas da questas paginas-web. Las colliaziuns correspundentas servan unicamain a l'infurmaziun ed a favuraivladad per ils utilisaders. Sch'ins suonda ina tala colliaziun, succeda quai sin agen ristg ed atgna responsabladad.

Dretg applitgabel e dretgira cumpetenta
En cas d'eventualas dispitas tranter visitaders/utilisadras da la pagina-web e la Viafier retica SA che derivan da la gestiun/la visita da la pagina-web, èn cumpetentas exclusivamain las dretgiras a la sedia da la Viafier retica SA a Cuira. Applitgabel è unicamain il dretg svizzer.

© Viafier retica SA, avrigl 2014