Warunki korzystania z serwisu

Warunki i zasady użytkowania strony internetowej: www.rhb.ch

Uwaga
Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej. Wchodząc na stronę internetową: www.rhb.ch (dalej jako „Strona Internetowa”) wyrażają Państwo zgodę na określone poniżej warunki i zasady jej użytkowania.

Uwagi wstępne
Dane oraz usługi dostępne na Stronie Internetowej zostały tam umieszczone wyłącznie dla celów informacyjnych i prywatnych. Kolej Retycka (dalej jako: „Rhätische Bahn AG”) zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń czasowych funkcjonowania Strony Internetowej oraz czasowego zablokowania dostępu do Strony Internetowej, bez jakiekolwiek wcześniejszego powiadomienia, jeżeli będzie to możliwe ze względów technicznych. Zawartość Strony Internetowej może być w dowolnej chwili modyfikowana, zmieniana, uzupełniania lub usuwana w części lub w całości. Rhätische Bahn AG również zastrzega sobie prawo to dokonania w dowolnej chwili zmian niniejszych warunków i zasad użytkowania Strony Internetowej. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszych warunków i zasad użytkowania Strony Internetowej staną się lub okażą się nieskuteczne, nie będzie to miało żadnego wpływu na ważność pozostałych postanowień. Każdy użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za sprawdzanie niniejszych warunków i zasad użytkowania Strony Internetowej w celu zapoznania się z jakimikolwiek zamianami, które mogły zostać wprowadzone.

Prawa autorskie
Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie prawa handlowe i patentowe (w tym, w szczególności prawa autorskie i prawa do marki) do wszystkich treści na Stronie Internetowej są wyłączną własnością Rhätische Bahn AG. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie na cele nieprywatne lub komercyjne, niezależnie czy w całości lub w części, treści umieszonych na Stronie Internetowej wymaga uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Rhätische Bahn AG, która musi zostać wskazana jako podmiot uprawiony z tytułu praw autorskich. Pobieranie lub kopiowanie w całości lub w części treści ze Strony Internetowej nie stanowi jakiegokolwiek przeniesienia praw do tych treści lub powiązanego z nimi oprogramowania.

Ograniczenie odpowiedzialności
Rhätische Bahn AG podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia, że treść zamieszona na Stronie Internetowej jest kompletna, aktualna i wolna od błędów. Jednakże, Rhätische Bahn AG nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność informacji zamieszonych na Stronie Internetowej (w tym, w szczególności za oferty specjalne, opłaty i zestawienie kosztów, oraz podobne). Ponadto, nie można zagwarantować braku nieścisłości, pominięć oraz błędów typograficznych. Rhätische Bahn AG nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności za straty lub szkody (włączając w to również straty i szkody pośrednie, oraz utracone korzyści) wynikających z dostępu do treści na Stronie Internetowej i/lub informacji na niej zawartych. Rhätische Bahn AG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie (uszkodzenia, przerwy, wirusy, itp.) związane z korzystaniem z Internetu. Użytkownicy na własne ryzyko i odpowiedzialność odwiedzają Stronę Internetową oraz korzystają z zawartych na niej informacji i usług.

Ochrona danych osobowych
Rhätische Bahn AG z ogromną wagą podchodzi do czynności mających na celu zagwarantowanie ochrony danych osobowych użytkowników Strony Internetowej. Zgodnie z naszą polityką każdy odwiedzający i/lub użytkownik Strony Internetowej może zdecydować w jaki sposób jego lub jej dane osobowe będą mogły być wykorzystywane przez Rhätische Bahn AG. Rhätische Bahn AG wymaga udostępnienia określonych danych osobowych, w przypadku gdy odwiedzający Stronę Internetową zarejestruje się lub dokona rezerwacji. W sytuacji gdy usługi są dostarczane przez stronę trzecią, Rhätische Bahn AG prześle informację otrzymaną do właściwego dostawcy usług, do czego Rhätische Bahn AG staje się automatycznie upoważniona, w momencie gdy użytkownik poda jego lub jej dane osobowe. Dane osobowe będę traktowane jako poufne w każdym zakresie ich dotyczącym. Wszelkie przetwarzanie przez lub przenoszenie do stron trzecich danych będzie dokonane w sposób gwarantujący anonimowość.

W tym zakresie należy wskazać, że w przypadku odwiedzania Strony Internetowej/lub czytania newslettera Rhätische Bahn AG automatycznie otrzymuje informacje pozwalające jej na określenie preferencji dotyczących przeglądania stron internetowych danych odwiedzających i użytkowników. Powyższe ma na celu umożliwienie Rhätische Bahn AG optymalizacji udostępnianych informacji. Strona internetowa używa Google Analytics, usługę analizy stron internetowych dostarczaną przez Google Inc. (dalej jako: „Google”). Google Analytics używa tzw. „cookies” – niewielkich plików tekstowych, które są zachowywane w komputerze użytkownika w celu dokonania analizy korzystania przez użytkownika ze stron internetowych. Informacje wygenerowane przez wskazane „cookies” są zwykle przesyłane do oraz przechowywane na serwerach należących do Google i zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W przypadku gdy anonimowe IP zostaje aktywowane na Stronie Internetowe, Google niezależnie będzie przetwarzał adres IP, w pierwotnie skróconej formie, w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej lub państw-stron traktatu o ustanowieniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do serwera Google zlokalizowanego na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a następnie skrócony. Następnie Google, w imieniu operatora Strony Internetowej, przetworzy tą informację w celu dokonania analizy korzystania przez użytkownika ze stron internetowych, sporządzenia raporty aktywności związanej ze stronami internetowymi, oraz w celu dostarczenie operatorowi dalszych usług związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej oraz z Internetu. Adres IP dostarczony do Google Analytics poprzez przeglądarkę internetową nie będzie połączony z jakimikolwiek innymi danymi posiadanymi przez Google. Oprogramowanie przeglądarki użytkownika może zostać skonfigurowane tak, aby blokowało zachowywanie „cookies”. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że pewne funkcje Strony Internetowej nie będą w pełni dostępne. Użytkownik może również zablokować przesyłanie do Google danych wygenerowanych z „cookies” (włączając w to adres IP), oraz przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez wejście na poniżej wskazany link oraz ściągnięcie i zainstalowanie odpowiedniej wtyczki przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Ta strona wykorzystuje funkcje Google Analytics dla potrzeb reklamy ekranowej, tzn. do remarketingu, generowania raportów dotyczących wrażeń w sieci Google Display, integracji DoubleClick Campaign Manager i raportów Google Analytics do działania w oparciu o charakterystykę demograficzną i zainteresowania. Istnieje możliwość dezaktywacji Google Analytics do reklamy ekranowej oraz dostosowania ogłoszeń w sieci Google Display poprzez skorzystanie z karty ustawień wyświetlania.

Strona wykorzystuje remarketing z Google Analytics do reklamy on-line. Nasze ogłoszenia prowadzą do stron oferowanych przez podmioty trzecie (w tym Google). Zarówno przez nas, jak i przez zewnętrznych dostawców (w tym Google) stosowane są pliki cookies dostawców pierwotnych (np. cookies Google Analytics) oraz dostawców zewnętrznych (np. cookies DoubleClick) łącznie, aby na podstawie poprzednich odwiedzin na stronie możliwe były: włączanie ogłoszeń, ich dostosowywanie i optymalizacja.
Strona wykorzystuje raporty dotyczące wrażeń w sieci Google Display oraz integrację DoubleClick Campaign Manager. Zarówno przez nas, jak i przez zewnętrznych dostawców (w tym Google) stosowane są pliki cookies dostawców pierwotnych (np. cookies Google Analytics) oraz dostawców zewnętrznych (np. cookies DoubleClick) łącznie, aby w formie raportów móc przeanalizować, jak wrażenia związane z naszymi ogłoszeniami, inne sposoby wykorzystania usług informacyjnych oraz interakcje z tymi wrażeniami i usługami skorelowane są z odwiedzinami na naszej stronie.
Strona wykorzystuje raporty Google Analytics do świadczenia usług zgodnie z charakterystyką demograficzną i zainteresowaniami. Wykorzystujemy w Google Analytics dane pozyskane przez Google w ramach reklamy dostosowanej do zainteresowań oraz dane odwiedzających od dostawców zewnętrznych (np. wiek, płeć i zainteresowani) do przeprowadzania analiz trendów i marketingu.

Linki do innych stron internetowych
Pewne linki na Stronie Internetowej pozwalają użytkownikowi na dostęp do stron internetowych pozostających poza kontrolą Rhätische Bahn AG. Rhätische Bahn AG nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zawartość, produkty i/lub usługi dostępne na tych zewnętrznych stronach internetowych. Wskazane linki są zamieszane wyłącznie dla wygody użytkowników oraz w celach informacyjnych. Użytkownicy na własne ryzyko i odpowiedzialność korzystają z informacji dostępnych za pomocą wskazanych linków.

Prawo właściwe i jurysdykcja
Wszelkie spory, które mogą powstać pomiędzy odwiedzającymi Stronę Internetową/użytkownikami Strony Internetowej a Rhätische Bahn AG dotyczące korzystania ze Strony Internetowej będą podlegać wyłącznej właściwości prawu miejsca siedziby Rhätische Bahn AG w Chur, Szwajcaria. Prawo szwajcarskie będzie miało wyłączne zastosowanie.

© Rhätische Bahn AG, Kwiecień 2014 rokua